เว็บไซต์นี้อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2564 สามารถดูเวอร์ชั่นอัพเดทได้ที่ https://reconstitution.wevis.info

RE-CONSTITUTION

เรียนรู้และเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ที่นำเสนอผ่าน Interactive website เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในรัฐธรรมนูญที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

วิธีใช้งาน

ดูภาพรวมโครงสร้างและการจัดหมวดหมู่

ดูภาพรวมโครงสร้างและการจัดหมวดหมู่

เลือกหมวดหมู่ ตามประเด็นที่สนใจ

เลือกหมวดหมู่ ตามประเด็นที่สนใจ

อ่านเนื้อหาและเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญรายมาตรา

อ่านเนื้อหาและเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญรายมาตรา

อ่านข้อถกเถียงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

อ่านข้อถกเถียงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 18 หมวด

 1. คำปรารภ
 2. บททั่วไป
 3. พระมหากษัตริย์/องคมนตรี
 4. สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของชาวไทย
 5. หน้าที่/แนวนโยบายของรัฐ
 6. การปฏิรูปประเทศ
 7. อำนาจนิติบัญญัติ
 8. อำนาจบริหาร
 9. อำนาจตุลาการ
 10. การขัดกันของผลประโยชน์
 11. องค์กรอิสระ
 12. ตุลาการ/ศาลรัฐธรรมนูญ
 13. จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
 14. การปกครองส่วนท้องถิ่น
 15. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 16. อำนาจคณะรัฐประหาร
 17. บทสุดท้าย
 18. บทเฉพาะกาล

เปลี่ยนมาแล้ว 20 ฉบับ

ฉบับที่เกิดจากรัฐบาลปกติ
ฉบับที่เกิดจากรัฐประหาร

2475

ชั่วคราว

8 หน้า

2475

ชั่วคราว

12 หน้า

2489

ชั่วคราว

18 หน้า

2490

ชั่วคราว

14 หน้า

2492

ชั่วคราว

34 หน้า

2495

ชั่วคราว

18 หน้า

2502

ชั่วคราว

4 หน้า

2511

ชั่วคราว

34 หน้า

2515

ชั่วคราว

6 หน้า

2517

ชั่วคราว

44 หน้า

2519

ชั่วคราว

7 หน้า

2520

ชั่วคราว

7 หน้า

2521

ชั่วคราว

41 หน้า

2534

ชั่วคราว

8 หน้า

2534

ชั่วคราว

47 หน้า

2540

ชั่วคราว

99 หน้า

2549

ชั่วคราว

14 หน้า

2550

ชั่วคราว

127 หน้า

2557

ชั่วคราว

17 หน้า

2560

ชั่วคราว

90 หน้า